การจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัย

ประเภทเกมการศึกษา

Beginner 0(0 Ratings) 0 จำนวนผู้ลงทะเบียน
สร้างโดย raktawan sirithaporn อัปเดทล่าสุด Tue, 26-May-2020 English
What will i learn?

รายละเอียดหลักสูตร
1 Lessons 00:00:52 Hours
ส่วนที่ 1
1 Lessons 00:00:52 Hours
 • เกมการศึกษา 00:00:52
ความต้องการ
+ View more
Description

                 ออกแบบกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า ปี โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของซีรีเบลลัม (Cerebellum)หรือ สมองน้อย  กับการจัดกิจกรรมทางศิลปะที่ส่งผลต่อการทำงานของสมองสำหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาศิลปะ  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ภาษาและการสื่อสารผ่านงานศิลปะที่หลากหลาย ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมศิลปะและรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์  ภาษาที่หลากหลาย ถอดบทเรียนโปรแกรมการพัฒนาศิลปะเพื่อกล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและการสื่อสารในประเทศและต่างประเทศ  ฝึกการใช้แบบประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและการสื่อสาร  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ วางแผน  ออกแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและการสื่อสาร ถูกต้องตามหลักการทำงานของสมอง สำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำงานของสมองโดยทำงานร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น พร้อมออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ทดลองใช้กิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล  เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  สะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อการจัดกิจกรรมศิลปะและความคิดสร้างสรรค์แบบองค์รวมสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ำกว่า ปี อย่างต่อเนื่อง และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการจัดกิจกรรมศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   

+ View more
Other related courses
00:01:44 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:02 Hours
0 0 ฟรี
00:21:34 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:05:44 Hours
0 1 ฟรี
00:15:33 Hours
0 0 ฟรี
00:01:44 Hours
0 0 ฟรี
00:02:42 Hours
0 0 ฟรี
00:09:32 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:08:39 Hours
0 0 ฟรี
00:01:43 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 1 ฟรี
00:06:02 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:05:00 Hours
0 0 ฟรี
00:01:44 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 1 ฟรี
00:03:19 Hours
0 0 ฟรี
00:02:09 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 1 ฟรี
00:00:00 Hours
0 1 ฟรี
00:10:30 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:06:26 Hours
0 0 ฟรี
00:06:26 Hours
0 0 ฟรี
00:11:18 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 $0
เกี่ยวกับผู้สอน
 • 0 Reviews
 • 0 Students
 • 1 Courses
+ View more
ความคิดเห็นผู้เรียน
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
ฟรี
Includes:
 • 00:00:52 Hours On demand videos
 • 1 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv