การพัฒนาหลักสูคร

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเห็นความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร

Beginner 0(0 Ratings) 0 จำนวนผู้ลงทะเบียน
สร้างโดย ดร.ประทวน คล้ายศรี อัปเดทล่าสุด Fri, 29-May-2020 English
What will i learn?

รายละเอียดหลักสูตร
4 Lessons 00:10:30 Hours
การพัฒนาหลักสูคร
4 Lessons 00:10:30 Hours
 • การพัฒนาหลักสูคร 00:10:30
 • แบบทดสอบการพัฒนาหลักสูคร 00:00:00
 • การพัฒนาหลักสูคร
 • คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ความต้องการ
+ View more
Description

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย การบริหารการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การศึกษาพิเศษ ความหมาย ความสำคัญของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร ตัวชี้วัดชั้นปี ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร สามารถวิเคราะห์หลักสูตร สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้หลากหลาย ประเมินผลหลักสูตรได้ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการใช้หลักสูตร และสามารถจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษาและระดับชั้นเรียน

+ View more
Other related courses
00:01:44 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:02 Hours
0 0 ฟรี
00:21:34 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:05:44 Hours
0 1 ฟรี
00:15:33 Hours
0 0 ฟรี
00:01:44 Hours
0 0 ฟรี
00:02:42 Hours
0 0 ฟรี
00:09:32 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:08:39 Hours
0 0 ฟรี
00:01:43 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 1 ฟรี
00:06:02 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:05:00 Hours
0 0 ฟรี
00:01:44 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 1 ฟรี
00:03:19 Hours
0 0 ฟรี
00:02:09 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 1 ฟรี
00:00:00 Hours
0 1 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:06:26 Hours
0 0 ฟรี
00:06:26 Hours
0 0 ฟรี
00:11:18 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 $0
เกี่ยวกับผู้สอน
 • 0 Reviews
 • 0 Students
 • 1 Courses
ความคิดเห็นผู้เรียน
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
ฟรี
Includes:
 • 00:10:30 Hours On demand videos
 • 4 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv