นันทนาการเพื่อชีวิต

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือกกิจกรรมนันทนาการให้สอดคล้องกับวัยและโอกาส การนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเป็นผู้นำนันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ มารยาททางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ สำหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม

Beginner 0(0 Ratings) 0 จำนวนผู้ลงทะเบียน
สร้างโดย วัฒนพงศ์ อ๋อนนุ่ม อัปเดทล่าสุด Tue, 26-May-2020 English
What will i learn?

รายละเอียดหลักสูตร
3 Lessons 00:05:00 Hours
Lesson1 : คำอธิบายรายวิชา
3 Lessons 00:05:00 Hours
 • คำอธิบายรายวิชา 00:05:00
 • มคอ.3
 • เเบบทดสอบ 00:00:00
ความต้องการ
+ View more
Description

รายละเอียดของรายวิชา

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

คณะ / สาขาวิชา           คณะครุศาสตร์          สาขาพลศึกษา

หมวดที่  1  ข้อมูลโดยทั่วไป

 

1.  รหัสและชื่อวิชา  (ภาษาไทย)            GE58411 นันทนาการเพื่อชีวิต           

                        (ภาษาอังกฤษ)         Recreation for Life

 

2.  จำนวนหน่วยกิต    3   หน่วยกิต        3(2-2-5)       

3.  หลักสูตรระดับ

<!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->         ป.ตรี                 ป.บัณฑิต               ป.โท               ป.เอก

    ประเภทของรายวิชา

<!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->4 .       หมวดศึกษาทั่วไป             

5.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

          อ.วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม

6.  ภาคการศึกษา   2563

7.  เงื่อนไขรายวิชา

<!--[if gte vml 1]><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre – requisite)คือ  ............

<!--[if gte vml 1]><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->            รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co – requisite)คือ.............

8.  สถานที่เรียน

<!--[if gte vml 1]><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->          ในคณะห้อง...........................

<!--[if gte vml 1]><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->             นอกคณะห้อง   โรงยิมพลศึกษา

 

9.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

            ภาคเรียนที่    2    ปีการศึกษา   2562

 

หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะ  ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และจิตวิญญาณ

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการพัฒนาสุขภาวะ ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และจิตวิญญาณ

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาสุขภาวะ ร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  สังคม  และจิตวิญญาณ

<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงการมีสุขภาวะที่ดี

<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนาสุขภาวะไปขยายผลในสังคมได้อย่างถูกต้อง

 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

          หลังเรียนจบวิชานี้แล้ว    ผู้เรียนสามารถ

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->มีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->สามารถปฏิบัติทักษะทางด้านกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี

<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

 

หมวดที่  3  ลักษณะและการดำเนินการ

1.  คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือกกิจกรรมนันทนาการให้สอดคล้องกับวัยและโอกาส การนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเป็นผู้นำนันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ มารยาททางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ สำหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม

 

2.  จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ

งานภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย  16 คาบ

ต่อภาคการศึกษา

ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 32 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง 6 คาบต่อสัปดาห์

3.  อาจารย์สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

 

 

 

 

หมวดที่  4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

                        (ผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในแผนที่กระจายความรับผิดชอบใน มคอ. 2)

ด้านที่จะพัฒนา

รายละเอียดผลการเรียนรู้

วิธีการสอน*

วิธีการวัด*

คุณธรรม  จริยธรรม

-  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลในการไม่เปิดเผยข้อมูล ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้

- ตระหนักในคุณค่าและ คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต

- มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

- มีภาวะความเป็นผู้ตามที่ดี

- เคารพในสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

- เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของรายวิชาและสังคม

- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ ท่องเที่ยว

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

- อภิปรายกลุ่มย่อย

- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งการสำรวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆ

- การทดลองปฏิบัติจริง

 

- สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน และงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา

- มีการอ้างอิงเอกสารที่นำมารายงาน อย่างถูกต้องเหมาะสม

- ประเมินผลการวิเคราะห์จากการฝึกปฏิบัติจริง

- ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย

 

ความรู้

 

- มีความรู้ในหลักการ การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกำลังกายและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ศึกษาการเล่นและกติกาการแข่งขันกีฬา มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาที่ผู้เรียนสนใจ

 

- มีการบรรยาย อภิปรายรายบุคคล อภิปรายกลุ่มย่อย การนำเสนอรายงานในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปเล่มรายงานสมบูรณ์แผ่นพับ และโปสเตอร์การค้นคว้าจากหนังสือพิมพ์สื่อพิมพ์วารสาร และเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาว่ายน้ำและการปฏิบัติจริง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎีการนำไปใช้

- ทดสอบปฏิบัติรายบุคคล รายกลุ่มย่อย

- การนำเสนอรายงานรูปเล่ม แผ่นพับ โปสเตอร์

 

                      

ด้านที่จะพัฒนา

รายละเอียดผลการเรียนรู้

วิธีการสอน*

วิธีการวัด*

ทักษะทางปัญญา

- พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างสร้างสรรค์

 

- การมอบหมายให้นักศึกษาสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสุขาภิบาลสระว่ายน้ำและนำเสนอ

- อภิปรายกลุ่ม

- การสะท้อนแนวคิดจากผลกระทบการสุขาภิบาลสระว่ายน้ำและการใช้บริการสระว่ายน้ำ

- สอบปฏิบัติสอบกลางภาค และปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์การใช้บริการและการสุขาภิบาลสระว่ายน้ำในปัจจุบัน

 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้เรียนด้วยกันเอง

- พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตาม ในการทำงานเป็นทีม

- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนตามกำหนดเวลา

- จัดกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ

- มอบหมายงานกลุ่ม และรายบุคคล

- รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 

-ประเมินตามแบบฟอร์มที่กำหนด

-รายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม

-รายงานการศึกษาด้วยตนเอง

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงานและนำเสนอในชั้นเรียน

- พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจชุมชน

- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลจากวารสาร สื่อพิมพ์และเว็บไซด์

- พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเช่น การส่งงานทาง E-mail

- พัฒนาทักษะในการนำเสนอรายงานในรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จาก

เว็บไซด์และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลขหรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

- นำเสนอโดยใช้รูปแบบ

และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

 

 

 

- การจัดทำรายงาน และนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี

- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย

 

 

*เลือกจากภาคผนวก

 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล

1.  แผนการสอน

สัปดาห์

ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน

(ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้สอน

1-2

- ปฐมนิเทศ

- อธิบายขอบข่ายของเนื้อหาวิชา

- แนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน

- ความหมายของนันทนาการ

- ประโยชน์ของนันทการการ

- รูปแบบวิธีการวิธีการการเป็นผู้นำนันทนาการ

-ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ

8

- บรรยายประกอบเอกสาร

- อภิปรายความเข้าใจ

- ฝึกปฏิบัติ

- เอกสารประกอบการสอน

- สื่อประกอบการเรียนรู้ (Microsoft PowerPoint)

อ.วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม

 

                                                                       

 

 

 

สัปดาห์

ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน

(ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้สอน

3-7

- กิจกรรมนันทนาการ

- กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่นการกระโดดเชือก เปตองเพื่อสุขภาพ จักรยาน โยคะ แอโรบิคด๊านส์

16

- บรรยายประกอบเอกสาร

- อภิปรายความเข้าใจ

- ฝึกปฏิบัติ

- เอกสารประกอบการสอน

- สื่อประกอบการเรียนรู้ (Microsoft PowerPoint)

อ.วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม

 

8

สอบกลางภาค

3

 

 

9 -15

-ศึกษากติกาการแข่งขัน

-กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่นการกระโดดเชือก เปตองเพื่อสุขภาพ จักรยาน โยคะ แอโรบิคด๊านส์ การตีกลอง ร้องรำทำเพลง

28

- บรรยายประกอบเอกสาร

- อภิปรายความเข้าใจ

- ฝึกปฏิบัติ

- เอกสารประกอบการสอน

- สื่อประกอบการเรียนรู้ (Microsoft PowerPoint)

อ.วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม

 

16

สอบปลายภาค/ทดสอบทฤษฏีและปฏิบัติ/ทดสอบสมรรถภาพ

3

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา สาธิต ปฏิบัติ ทดสอบเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้

ที่

ประเภทการวัดผล

สัดส่วนคะแนน(%)

1.

การวัดผลระหว่างเรียน

50

2.

การวัดผลกลางภาคเรียน

20

3.

การวัดผลปลายภาคเรียน

30

 

 

 

 

 

หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

 

1.   เอกสารหลัก/ตำราหลัก*

            กิตติโรจน์ชลาสิทธิ์และวิฑูร วิจิตรไวฑูรย์. กฎกีฬา.กรุงเทพฯ: ...,2531.

            นพพล เทียนชา.พลศึกษาและการกีฬา.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต,...

            สสส.สร้างเสริมสุขภาพ

            สุขพัชรา ลิ้มเจริญ.การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ.กรุงเทพฯ:ไทยมิตรการพิมพ์58

 

   2.  เอกสาร/ตำราหลัก เพิ่มเติม*

http://www.thaigoodview.com/node/20351

http://www.thaihealth.or.th/

            http://www.khonthai.com/Vitithai/konthai6.html

   3. บทความวิจัย/บทความวิชาการ* (ถ้ามี)

     ...........................................................................................................................................................

 

   4.. สื่ออิเลคทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง*

     http://www.thaihealth.or.th/

 

   5. สื่อวัสดุประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง

     คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย กรวย นกหวีด จักรยาน เชือก อุปกรณ์กีฬาสากล

 

   6. แหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

     หนังสือสร้างเสริมสุขภาพ เรียนรู้ชุมชนจอมบึง สถานที่บริเวณรอบจอมบึง เช่นวัด เขา ป่าไม้

สวนรุกขชาติ

*เขียนแบบรรณานุกรม

+ View more
Other related courses
00:01:44 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:02 Hours
0 0 ฟรี
00:21:34 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:05:44 Hours
0 1 ฟรี
00:15:33 Hours
0 0 ฟรี
00:01:44 Hours
0 0 ฟรี
00:02:42 Hours
0 0 ฟรี
00:09:32 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:08:39 Hours
0 0 ฟรี
00:01:43 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 1 ฟรี
00:06:02 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:01:44 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 1 ฟรี
00:03:19 Hours
0 0 ฟรี
00:02:09 Hours
Updated Tue, 26-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 1 ฟรี
00:00:00 Hours
0 1 ฟรี
00:10:30 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
0 0 ฟรี
00:06:26 Hours
0 0 ฟรี
00:06:26 Hours
0 0 ฟรี
00:11:18 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 ฟรี
00:00:00 Hours
Updated Fri, 29-May-2020
0 0 $0
เกี่ยวกับผู้สอน
 • 0 Reviews
 • 0 Students
 • 1 Courses
ความคิดเห็นผู้เรียน
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
ฟรี
Includes:
 • 00:05:00 Hours On demand videos
 • 3 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv